Stori bilong taro

Nem:  Miria Muri

Ples: Dumbu

Wanem: Stori bilong taro

Dei: 23 Novemba 2018

Download PDF: TKRN Miria Muri_Stori bilong taro

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s